Nederlandse Business Intelligence is kinderschoenen ontgroeid

Business intelligence staat in Nederland anno 2004 duidelijk niet meer in de kinderschoenen. BI is in diverse opzichten al behoorlijk succesvol maar tegelijkertijd nog volop in ontwikkeling. Het is de verwachting dat in de komende jaren deze ontwikkeling in hoog tempo zal blijven doorgaan.

Afgelopen jaar heeft het onafhankelijke advies- en opleidingenbureau CIBIT de Nationale Business Intelligence BI- Scan 2004 uitgevoerd. De BI-scan? had tot doel de deelnemers en een breder publiek te informeren over de stand van zaken rondom gebruik en inzet van BI in specifiek Nederlandse organisaties. De Nationale BI Scan 2004 kan gezien worden als een retrospectief op ruim tien jaar investeren in Business Intelligence door velerlei organisaties. Deze organisaties, vaak gelokt door de potenti?le kracht van Business Intelligence, bleken ook toe te zijn aan een onderzoek waarin de resultaten van al dat werk gelegd worden naast die van andere organisaties in Nederland. Ook kan de BI Scan 2004 gebruikt worden als stimulans om gericht Business Intelligence-projecten te starten of bij te sturen. Br> Het onderzoekbr> Een brede groep respondenten uit bedrijfsleven en overheid heeft medewerking verleend aan het onderzoek, waarmee inzicht is ontstaan over de volwassenheid van Nederland op het gebied van BI. Op basis van de CIBIT Business Intelligence Maturity Matrix, is gekeken naar drie BI dimensies, te weten BI architectuur?, BI organisatie? en BI ambities?. De eerste dimensie betreft met name de technologische inrichting van BI, de tweede omvat de organisatie rondom BI processen en de derde dimensie betreft de mate waarin organisaties belang hechten aan BI. De Matrix kan vervolgens gebruikt worden om het volwassenheidsniveau per dimensie te bepalen en om te beoordelen of organisaties ook zorgdragen voor een balans tussen de verschillende dimensies. br> De resultatenbr> De ontwikkeling van de BI architectuur? dimensie loopt vaak voor op die van de benodigde organisatie voor BI. Hier ontstaat een risico op onder meer onvoldoende co?rdinatie, beperkter rendement op investeringen en hogere beheerkosten. Voor wat betreft de ambities die men met BI wil nastreven, beperkt ruim 70% zich tot niveau 1 en 2 van de CIBIT Business Intelligence Maturity Matrix, gericht op het begrijpen en verbeteren van bestaande processen. Enerzijds lijkt dit een veroorzaakt te worden door een nog beperkt besef of overtuiging- dat BI ook voor doelstellingen als optimalisatie niveau 3- en innovatie niveau 4- toegepast kan worden, en niet alleen voor bijvoorbeeld verantwoording en efficiency verbetering. Anderzijds is de organisatie voor BI niet altijd al gereed is om hogere ambitieniveaus te kunnen verwezenlijken. Bron: www.cibit.nla>